تلویزیون مسافرتی دیجیتال 7 اینچی(مانیتور خودرو LED )

موجود نیست

تلویزیون مسافرتی دیجیتال 7 اینچی(مانیتور خودرو LED )

مشخصات تلويزيون مسافرتی ديجيتال 7 اينچي سيماران Simaran Portable Digital TV 2013 :
 مانیتور دیجیتال 7 اینچ همراه با گیرنده دیجیتال زمینی  HDصفحه نمایش LED(پرتابل با باطری لیتیوم )
نسبت تصویر عریض 16:9
گیرنده دیجیتال تلویزیون منطبق با فرمت های صوتی و تصویری MPEG4-H.26 و MPEG2
قابلیت پخش 14 کانال تلویزیونی دیجیتال و 10 کانال رادیویی
راهنمای الکترونیک پخش برنامه ها (EPG)
دارای باطری قابل شارژ لیتیومی با ظرفیت شارژ بالا ( 1800mAh )
اجرای فایل های صوتی و تصویری از طریق حافظه متصل به درگاه USB 
دارای پورت های ورودی آنتن و AV
دارای پورت های خروجی AV و 3.5mm Earphone
پشتیبانی درگاه USB و HDMI
قابلیت شارژ از طریق فندک اتومبیل
مناسب جهت تست دوربینهای مدار بسته کیفیت HD ، نمایشگر هفت اینچی ،
امکان اتصال فلش دیسک ، مموری کارت و هارد اکسترنال و ضبط برنامه ها ،
پخش فرمتهای صدا و تصویر ، دارای ریموت کنترل ، قابلیت استفاده روی میز و خودرو ،
دارای باتری داخلی قابل شارژ ، دارای آداپتور فندکی و آداپتور برق شهر ، دارای کیف
یکسال گارانتی ‫دﺳﺘﮕﺎهHD ‪ SDVB-2013 TV
مقایسه

تلویزیون مسافرتی دیجیتال 7 اینچی(مانیتور خودرو LED )

تلویزیون مسافرتی دیجیتال 7 اینچی(مانیتور خودرو LED ) Simaran Portable Digital TV 2013

مشخصات تلویزیون مسافرتی دیجیتال 7 اینچی(مانیتور خودرو LED ) Simaran Portable Digital TV 2013 :
 مانیتور دیجیتال 7 اینچ همراه با گیرنده دیجیتال زمینی (پرتابل با باطری لیتیوم ) HDصفحه نمایش LED
نسبت تصویر عریض 16:9
گیرنده دیجیتال تلویزیون منطبق با فرمت های صوتی و تصویری MPEG4-H.26 و MPEG2
قابلیت پخش 14 کانال تلویزیونی دیجیتال و 10 کانال رادیویی
راهنمای الکترونیک پخش برنامه ها (EPG)
دارای باطری قابل شارژ لیتیومی با ظرفیت شارژ بالا ( 1800mAh )
اجرای فایل های صوتی و تصویری از طریق حافظه متصل به درگاه USB
دارای پورت های ورودی آنتن و AV
دارای پورت های خروجی AV و 3.5 mm Earphone
پشتیبانی درگاه USB و HDMI
قابلیت شارژ از طریق فندک اتومبیل
مناسب جهت تست دوربینهای مدار بسته کیفیت HD ، مانیتور 7 اینچی  ،
امکان اتصال فلش دیسک ، مموری کارت و هارد اکسترنال و ضبط برنامه ها ،
پخش فرمتهای صدا و تصویر ، دارای ریموت کنترل ، قابلیت استفاده روی میز و خودرو ،
دارای باتری داخلی قابل شارژ ، دارای آداپتور فندکی و آداپتور برق شهر ، دارای کیف
یکسال گارانتی ‫دﺳﺘﮕﺎهHD ‪ SDVB-2013 TV
 تلویزیون مسافرتی دیجیتال 7 اینچی(مانیتور LED )
‫ﭘﻮرت اﺗﺼﺎل اﻧﻮاع ﻓﻠﺶ ‪ USBو ﻫﺎرد اﻛﺴﺘﺮﻧﺎل ﺑﺮای ﺿﺒﻂ ( PVR) و ﭘﺨﺶ ‫دارای ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎیHDMIو ‪ ‪ AVورودی و ﺧﺮوﺟﻲ و ﺳﻮﻛﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﺻﺪا ‫رزﻟﻮﺷﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ‫675×750 ‫ ‫اﻣﻜﺎن ﭘﺨﺶ اﻧﻮاع ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی ﻓﻴﻠﻢ ﺷﺎﻣﻞ ‪MP4, AVI ‫اﻣﻜﺎن ﭘﺨﺶ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺘﻬﺎی ‫3‪WMA , MP ‫اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻓﻮﻧﺖ زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ‫اﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻜﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی ‪ BMP , JPGو‫‪PNG ‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﺎرژ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻨﺪک اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ‫دارای ﺑﺎﺗﺮی ﻟﻴﺘﻴﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷﺎرژ ﺑﺎﻻ ‪( 1800 mAh ) ‫دارای ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ اﺳﺘﺮﻳﻮ ‪( 2×2 W) قابل استفاده بصورت قاب عکس دیجیتال ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه دﻳﺠﻴﺘﺎل : ‫ ‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺨﺶ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺻﺪﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ و رادﻳﻮﻳﻲSD ‪ MPEGوبصورت MPEG4 ‫2‪ ‫ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از دﻗﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ‪ i 1080 ‫اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺼﻮرت روی ﻣﻴﺰی و ﻳﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ . ‫ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن ﻫﺎی ‪. QPSK , 16QAM , 64QAM ‫ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ 7 و 8 ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ . ‫ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺗﻠﺘﻜﺴﺖ ﻓﺎرﺳﻲ ، زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ و راﻫﻨﻤﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ . ‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ . ‫ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ درﮔﺎه ‫‪USB ‫ﻗﻔﻞ ﻣﺨﺼﻮص واﻟﺪﻳﻦ و زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺿﺒﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ . ‫ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﺘﻦ اﻛﺘﻴﻮ ‫ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺗﻴﻮﻧﺮ dbm ‫‪-20 ~-78 ‫ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن ‪ OFDMدر ﻣﺪ ﻫﺎی‫‪K8,K2 ‫ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺎﻧﺒﻲ : ‫ ‫رﻳﻤﻮت ﻛﻨﺘﺮل ، دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ، ﻛﺎﺑﻞ ‫‪AVو ﭘﺎﻳﻪ، آﻧﺘﻦ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ آﻫﻨﺮﺑﺎﻳﻲ و آداﭘﺘﻮر ‫ﻓﻨﺪﻛﻲ و ﺑﺮق ، ﻛﻴﻒ ‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن 7 اﻳﻨﭻ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺳﻴﻤﺎران ﻣﺪل ‪ SDVB-2013 TVدارای ﺑﺮﮔﻪ ﮔﺎراﻧﺘﻲ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون مسافرتی دیجیتال 7 اینچی(مانیتور خودرو LED )”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: ZEMI
  • فروشنده: ZEMI
  • آدرس:
  • 2.94 امتیاز از 983 دیدگاه
    امتیازدهی 2.94 از 5 در 983 امتیازدهی مشتری